Arbitražo teismas neteisėtai įsteigtas

Teismas pripažino Vilniaus tarptautinį ir nacionalinį komercinį arbitražą neteisėtai įsteigtu

Vilniaus apygardos teismas 2019 m. balandžio 30 d. sprendimu nusprendė pripažinti viešąją įstaigą Vilniaus tarptautinį ir nacionalinį komercinį arbitražą (toliau – VTNKA) neteisėtai įsteigtu ir likviduoti.

Apeliacinės instancijos teismas atsižvelgdamas į sprendime išdėstytus motyvus, padarė išvadą, jog VTNKA, kurios veikla pagal įstatus ir reglamentus yra organizuoti ir administruoti šalių ginčo sprendimo, esant šalių susitarimui, procedūras, kuri nuolat ir masiškai administruoja arbitražo procesus už tai gaudama administravimo mokestį, nuo įsteigimo veikė ir veikia kaip nuolatinė arbitražo institucija. Todėl VTNKA steigimui turi būti taikomi nuolatines arbitražo institucijas reglamentuojančio specialaus teisės akto – Komercinio arbitražo įstatymo (toliau – KAĮ), reikalavimai: VTNKA steigėjais gali būti viešieji juridiniai asmenys, atstovaujantys Lietuvos gamybos, verslo ir teisinės veiklos ūkio subjektams, o VTNKA teisinė forma turi būti nuolatinė arbitražo institucija.

Sprendime taip pat pasisakyta:

Kasacinis teismas yra ne kartą nurodęs, kad arbitražas yra lygiavertis nacionaliniams teismams ginčų sprendimo būdas. Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse, atsižvelgiant į arbitražo svarbą ir įtaką komerciniams santykiams, subjektams sudaromos galimybės rinktis ginčų sprendimo arbitraže būdą, o arbitražo teismo priimti sprendimai funkcine prasme sukelia panašias teisines pasekmes, kokiomis pasižymi nacionalinių teismų sprendimai. Nepriklausomai nuo to, kokiu būdu – nacionaliniame teisme ar arbitraže – yra nagrinėjama byla, šalims turi būti užtikrinamos konkrečios teisės, išplaukiančios iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 str. 2 d., Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos

Ankstesnės KAĮ redakcijos 3 str. 1 d., Naujos KAĮ redakcijos 5 str. 1 d. reikalavimai nėra savitiksliai, o yra susiję su būtinybe valstybei garantuoti asmenims teisę į tinkamą teisminį procesą, kuris yra neatsiejamas nuo būtinybės teisingumą vykdantiems subjektams taikyti aukštesnius reikalavimus bei standartus. Arbitražo procesų administravimas nėra licencijuojama veikla, nėra šios veiklos priežiūros institucijos, todėl arbitražo procesų administravimą galima kontroliuoti tik nustatant įstatyme konkrečius reikalavimus tokiems juridiniams asmenims – teisinės formos reikalavimą ir kriterijus, kuriuos subjektas privalo atitikti, jeigu nori įsteigti tokios teisinės formos juridinį asmenį. Šie reikalavimai leidžia išvengti rizikos, kad bus pažeista arbitražo šalių teisė į tinkamą procesą, kad arbitražą administruojančiai institucijai bus daroma išorinė ar vidinė įtaka.

Teismas įvertinęs tai, kad VTNKA yra įsteigta pažeidžiant imperatyvias nuolatinių arbitražo institucijų steigimo nuostatas ir per nustatytą terminą neatliko pertvarkymo veiksmų, kad būtų užtikrinti minėtų nuostatų reikalavimai, padarė išvadą, jog yra pagrindas VTNKA pripažinti neteisėtai įsteigta ir likviduoti.

Sprendime nustatyta, jog 2004-2017 m. VTNKA administravo 95 arbitražo procedūras.

Būtina paminėti, jog VTNKA pripažinimas neteisėtai įsteigtu suteikia galimybę reikalauti panaikinti šio arbitražo teismo priimtus sprendimus. Dėl to asmenys, kurių atžvilgiu VTNKA priėmė sprendimus, turėtų tinkamai įvertinti tokią galimybę ir jos realizavimo sąlygas.

Šiame straipsnyje apžvelgtas Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 30 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2A-620-565/2019.