Bankrotas ir restruktūrizavimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus šalyje karantino režimą ir nustačius tam tikrus draudimus bei ribojimus verslui, šis praranda pajamas, susiduria su veiklos vykdymo problemomis, vėluoja kontrahentų atsiskaitymai arba juos atsisakoma vykdyti remiantis finansinėmis problemomis, susiduriama su kitais verslo išsaugojimo iššūkiais. Vyriausybė ir Valstybinė mokesčių inspekcija paskelbė apie verslui taikomas pagalbines priemones, tačiau verslininkai abejoja dėl jų pakankamumo. Dėl to tenka svarstyti apie galimybes išsaugoti verslą restruktūrizavimo būdu arba inicijuoti bankrotą siekiant išvengiant didesnių neigiamų pasekmių bei vadovo asmeninės atsakomybės. Šiame įraše glaustai aptariamas juridinio asmens bankrotas ir jo alternatyva – restruktūrizavimas.

I. Juridinio asmens bankrotas

Bankroto proceso tikslas – pašalinti iš apyvartos nemokius rinkos dalyvius ir išsaugoti tuos rinkos dalyvius, kurie turi tik laikinų finansinių sunkumų. Nemokumas yra juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę. Nemokumas nustatomas įvertinus įmonės atsiskaitymų vykdymą ir jos balanse nurodytą turto bei įsipareigojimų santykį. Jeigu juridinis asmuo neatsiskaito su kreditoriais arba neturi turto, kurio verte pakankamai būtų padengtas įsipareigojimų vykdymas, jo finansinė padėtis gali būti vertinama kaip nemokumas.

Juridiniam asmeniui tapus nemokiam, juridinio asmens vadovas privalo atlikti šiuos veiksmus:

  • nedelsdamas informuoti juridinio asmens dalyvius apie juridinio asmens nemokumą ir siūlyti spręsti juridinio asmens mokumo atkūrimo klausimą;
  • nedelsdamas inicijuoti nemokumo procesą.

Juridinio asmens vadovas privalo nedelsiant pranešti įmonės kreditoriams ir siūlyti sudaryti susitarimą dėl pagalbos arba vykdyti bankroto procesą ne teismo tvarka.Susitarimui dėl pagalbos sudaryti arba sprendimui bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka priimti nustatomas ne trumpesnis kaip 15 dienų ir ne ilgesnis kaip 30 dienų terminas. Šis etapas iš esmės yra derybos ir jame kreditorius gali juridiniam asmeniui suteikti finansavimą, o jį suteikęs toks kreditorius tolesniame nemokumo procese atsiduria pirmoje kreditorių eilėje.

Jei susitarimas dėl pagalbos sudaromas arba susitariama su kreditoriais dėl bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, tai be teismo įsikišimo galima išspręsti įmonės finansines problemas ir išsaugoti verslą. Vis dėlto jei susitarti su kreditoriais nepavyksta, juridinio asmens vadovas turi kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

Neįvykdžius ar uždelstus įvykdyti pareigą inicijuoti nemokumo procesą ir kreiptis į teismą, juridinio asmens vadovui gali tekti atlyginti žalą, kuri atsirado dėl jo neveikimo ar netinkamo veikimo. Be to, jei vadovas neinicijavo juridinio asmens nemokumo proceso, kai pagal šį įstatymą tą privalėjo padaryti, teismas turi teisę apriboti juridinio asmens vadovo teisę nuo 1 iki 5 metų eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu. Taigi, vadovui ypatingai svarbu laiku ir tinkamai įvertinti įmonės finansinę būklę ir laiku imtis veiksmų dėl nemokumo proceso inicijavimo.

II. Juridinio asmens restruktūrizavimas

Restruktūrizavimo tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto.Restruktūrizavimo byla keliama, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

  • juridinis asmuo turi finansinių sunkumų;
  • juridinis asmuo yra gyvybingas;
  • juridinis asmuo nėra likviduojamas dėl bankroto.

Kai juridinio asmens vadovas inicijuoja restruktūrizavimo procesą, pirmiausia jis turi pranešti įmonės kreditoriams ir siūlyti sudaryti susitarimą dėl pagalbos arba vykdyti bankroto procesą ne teismo tvarka. Susitarimui dėl pagalbos sudaryti arba sprendimui bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka priimti nustatomas ne trumpesnis kaip 15 dienų ir ne ilgesnis kaip 30 dienų terminas. Jei susitarimas dėl pagalbos sudaromas arba susitariama su kreditoriais dėl bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, tai be teismo įsikišimo galima išspręsti įmonės finansines problemas ir išsaugoti verslą.Jei susitarti nepavyksta, galima kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo per 3 mėnesius nuo derybų, kurių metu bandyta susitarti, pabaigos. Teismas spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo kartu įvertina ir restruktūrizavimo planą. Dėl to labai svarbu parengti realų ir veiksmingą restruktūrizavimo planą, nes jam yra reikalingas ½ akcininkų ir visų kreditorių grupių ½ balsų daugumos pritarimas.Jei teismas nustatys, kad restruktūrizavimo planas neatitinka reikalavimų arba jame numatytos priemonės akivaizdžiai nepadės juridiniam asmeniui įveikti finansinių sunkumų, išsaugoti gyvybingumo ir išvengti bankroto, teismas turi teisę restruktūrizavimo bylos neiškelti ir iškelti bankroto bylą nustatęs, jog juridinis asmuo yra nemokus.

Pabaigai, būtina paminėti, kad nemokumo procesą (bankrotą arba restruktūrizavimą) turi teisę inicijuoti ir įmonės kreditorius, kuriam prievolės vykdymo terminas yra suėjęs (restruktūrizavimo atveju pradelstas reikalavimas turi viršyti 10 MMA). Tokiu atveju kreditorius turi išsiųsti pranešimą skolininkui apie neįvykdytą prievolę su siūlymu įvykdyti ją, sudaryti susitarimą dėl pagalbos arba priimti sprendimą dėl bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, nes kitaip, kreditorius kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo arba bankroto bylos iškėlimo. Prievolei įvykdyti, susitarimui dėl pagalbos sudaryti arba sprendimui bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka priimti nustatomas ne trumpesnis kaip 15 dienų ir ne ilgesnis kaip 30 dienų terminas.